Home      Thema's      Organisaties      Contact
 
 

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw

BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE WERKING VAN DE ORGANISATIE:

Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw ( SVK Meetjesland) huurt en verhuurt woningen op de private huurmarkt.
Kandidaat-huurders dienen zich in te schrijven op de wachtlijst.  De plaats op de wachtlijst wordt aan de hand van een puntensysteem bepaald. Er worden punten toegekend op het inkomen, woonnood, aantal personen ten laste, het al dan niet wonen in ons werkingsgebied en anciënniteit. Op die manier komen de kandidaat-huurders in de meeste dringende situatie, bovenaan de lijst te staan.
Om zich te kunnen inschrijven op de wachtlijst van SVK Meetjesland moet je voldoen aan volgende voorwaarden:
- Je bent meerderjarig
  Indien je minderjarig bent, sta je onder het statuut van begeleid zelfstandig wonen.
- Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden ligt onder de volgende grenzen:
•Alleenstaande: 24.092 euro
•Alleenstaande gehandicapte: 26.111euro
•Gezin: 36.137 euro verhoogd met 2020 euro per persoon ten laste
- Je beschikt niet over een woning of perceel in binnen- of buitenland in volle / gedeelde eigendom of volledig / gedeeld vruchtgebruik.
- Je bent de Nederlandse taal machtig of bent bereid deze te leren.
- Indien je een verplichte inburgeraar bent (niet EU-lid), heb je de inburgeringcursus gevolgd of ben je bereid deze te volgen.
- Je bent ingeschreven in het bevolking- of vreemdelingenregister of hebt een referentieadres van het OCMW.

Volgende documenten zijn nodig om een inschrijving te kunnen vervolledigen:
- Aanslagbiljet inkomen 3 jaar geleden (inkomen 2014 aanslagjaar 2015)
- Attest dat je Nederlands begrijpt en spreekt.  Dit kan een diploma of rapport zijn, een attest van het Huis van het Nederlands of je kan een attest verkrijgen bij het SVK zelf.
- Attest verplichte inburgeraar: attest van inburgering, attest van vrijstelling, attest van EVC, inburgeringscontract of attest van aanmelding uitgereikt door een onthaalbureau.
- Indien je nog gehuwd bent, maar je wil alleen worden ingeschreven, heeft het SVK een attest nodig van echtscheiding of een verklaring dat de echtscheidingsprocedure zal opgestart worden of lopende is.
- Attesten woonnood en inkomen laatste 3 manden

~~Het doel van een sociaal verhuurkantoor is om kwalitatieve woningen te verhuren aan een betaalbare prijs. Het SVK sluit hiervoor een huurcontract van 9 jaar af met de eigenaar. Als eigenaar bent u zeker van een stipte betaling van de huishuur en heeft u garantie op een goed onderhoud van uw woning. Na het einde van het hoofdhuurcontract krijgt u de woning terug in de staat van inhuurname, rekening houdend met slijtage. Tijdens de verhuurperiode zal u steeds op de hoogte gesteld worden van de nodige herstelling– en opfrissingswerken. Bij een verhuring kijkt het SVK voor welke premies (renovatiepremie, sociaal dakisolatieproject,…) en fiscale voordelen u in aanmerking komt. Het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw staat in voor het opmaken van het huurcontract, het opmaken van de plaatsbeschrijving, aanvraag van premies. Kortom, zorgeloos verhuren is ons motto.
Na de termijn van 9 jaar kan het huurcontract verlengd worden per 3-jarige periodes. Indien de eigenaar niet verder wenst te verhuren, kan hij de huurovereenkomst beëindigen. De huurder dient dan de woning te verlaten. Levenslang huren is dus niet mogelijk bij het Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw.
De huurprijs is per woning verschillend. Bij aanvang van het onderhuurcontract (contract tussen SVK en de huurder) wordt er nagegaan of de huurder recht heeft op een Vlaamse huursubsidie. Dit is een maandelijkse vermindering van de huurprijs afkomstig van Wonen-Vlaanderen. Deze vermindering bedraagt 120 euro voor een alleenstaand persoon.
Het SVK beschikt over een klusjesteam. Dit team bestaat uit 1 technisch instructeur en enkele klusjesmannen (via art. 60 of project deeltijds leren en werken). Zij staan in voor kleine herstellingswerken in de woningen of opfrissingswerken bij nieuw ingehuurde panden.

Deelwerking 1: Sociaal tewerkstelling via klusjesploeg 
  WEGWIJSINEEKLO © 2014 | Initiatief Lokaal Sociaal Beleid Eeklo | DESIGN BY RAMONE  
Terug naar boven