Home      Thema's      Organisaties      Contact
 
 

OCMW

BESCHRIJVING VAN DE ALGEMENE WERKING VAN DE ORGANISATIE:

Deelwerking 1: Sociale dienst OCMW Eeklo


Vooraleer u een antwoord krijgt op uw aanvraag voor maatschappelijke dienstverlening volgen we een hele procedure.

1. Ontvangstbewijs

Als bewijs dat u een aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening aan het OCMW hebt gericht, ontvangt u een ontvangstbewijs. De aanvraag wordt ingeschreven in een ‘register der aanvragen’. Binnen de maand na het indienen van uw aanvraag zal het OCMW een beslissing nemen.

2. Bij elke aanvraag tot maatschappelijke dienstverlening zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek voeren. Dit sociaal onderzoek besluit met een nauwkeurige diagnose over het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en stelt passende middelen voor om daarin te voorzien. De aanvrager is ertoe gehouden om elke nuttige inlichting over zijn toestand mee te delen aan het OCMW. Hij dient het OCMW ook onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk nieuw gegeven dat een weerslag kan hebben op de hulp die hem wordt verleend.

3. Binnen de maand nnemt het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) een beslissing over de aanvraag. Het BCSD bestaat uit de OCMW-voorzitter en 4 raadsleden. Indien het een aanvraag maatschappelijke integratie (leefloon) betreft, heeft u het recht om gehoord te worden door het BCSD. U kan u ook laten bijstaan of vertegenwoordigen door een persoon naar keuze.

4. In dringende gevallen en binnen de perken bepaald in het huishoudelijk reglement, kan de voorzitter zelf tot dringende hulpverlening beslissen. Deze beslissing wordt op de eerstvolgende vergadering van het BCSD ter bekrachtiging voorgelegd.

5. De beslissing inzake individuele hulpverlening wordt schriftelijk en aangetekend meegedeeld. Deze beslissing is met redenen omkleed en vermeldt de mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen de beslissing en de manier waarop dit moet gebeuren.

6. De financiële hulpverlening kan onderworpen worden aan voorwaarden. Indien deze niet worden nageleefd, kan het recht op financiële hulp geweigerd worden.

Recht op maatschappelijke integratie:

Je hebt recht op een leefloon als je inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als je inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat je inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon.

Een voorwaarde is dat je bereid bent om te werken, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

Aan het leefloon is een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie (gpmi) gekoppeld. Daarin staan de afspraken in verband met het traject naar werk of het traject naar integratie in de maatschappij.

In het traject naar werk zal een trajectbegeleider je begeleiden in het vinden van een geschikte job. De trajectbegeleider bepaalt samen met jou welk traject naar werk voor je best geschikt is. Dit kan een opleiding of een tijdelijke werkervaring zijn.

Spreek je nog niet voldoende Nederlands, dan zal de maatschappelijk werker je doorverwijzen voor Nederlandse les en/of een inburgeringstraject.

Budgethulpverlening:

Heb je schulden en volstaat je inkomen niet om de schulden op een redelijke termijn af te betalen, dan is budgethulpverlening voor ja aangewezen.

Samen met de maatschappelijk werker zoek je de meest geschikte oplossing. Dit kan in de vorm van schuldbemiddeling, budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve schuldenregeling. We maken een overzicht van al je schulden en vaste kosten. We onderhandelen met schuldeisers en spreken afbetaalregelingen af. We maken een budgetplan op. De maatschappelijk werker zal regelmatig samen met jou bekijken hoe de betalingen lopen. Kies je voor budgetbeheer dan zal de maatschappelijk werker alle betalingen voor jou verrichten.

Is de schuldenlast zo hoog dat een haalbare afbetaling niet meer mogelijk is, dan kan een collectieve schuldenregeling een oplossing betekenen. Een schuldbemiddelaar, aangesteld door de arbeidsrechtbank, zal dan een aanzuiveringsregeling met de schuldeisers opmaken.

 

 

 

Deelwerking 2: Thuiszorg OCMW EekloDe doelstelling van onze hulp -en dienstverlening is dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en daar verzorgd kunnen worden.

Thuiszorg wil er ook voor zorgen dat mensen (sneller) naar huis kunnen terugkeren, bijvoorbeeld na een opname in het ziekenhuis, om daar verdere hulp te krijgen. De maatschappelijk assistent brengt een huisbezoek bij elke nieuwe klant. Op dit huisbezoek wordt de specifieke vraag naar thuiszorg besproken, de uurbijdrage berekend en een algemeen rechtenonderzoek gedaan.


 
  WEGWIJSINEEKLO © 2014 | Initiatief Lokaal Sociaal Beleid Eeklo | DESIGN BY RAMONE  
Terug naar boven